Με ένα βάσανο πλακώθηκα

να μη μπορώ να γείρω πλευρό

μοναχά να με ζεσταίνει