Στις πηγές του Άϊν-Νουν

Στις πηγές του Αινών

εδίψασα και ήπια νερό

εγγύς της Σαλήμ

είπα να ξαποστάσω

Εκοίταξα γύρω μου…

Ογκώδη λίθινα σώματα

λες και υποκλίνονταν

σε κάποιους αόρατους ασκητές

που ξεπόρτισαν από το

ταπεινό τους ενδιαίτημα

Ασκηταριά και σπήλαια

στο ύψος ιστάμενου ανθρώπου

λαξεμένοι σε βράχια ογκόλιθοι

μοσχοβολιά και αφθαρσία

άρρητη ευωδία από λιβάνι

«Στις Πηγές του Άϊν-Νουν» της Σοφίας Κιόρογλου

Advertisement